Uděluji tímto do odvolání společnosti MSFH 2010 s.r.o., se sídlem Seifertova 571/5, 130 00 Praha, Česká republika, IČ: 0395535  jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně) moje osobní údaje. To vše pro účel akreditace na festival a informování o aktualitách, které se účasti na festivalu týkají. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení a e-mailové spojení. Údaje budou v databázi uchovány po dobu pěti let.

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil/a. Mohu kdykoli odvolat také jen svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely odhlášení ze zasílání informací o aktualitách, a to m. j. podle návodu obsaženého v každém takovém e-mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

________

I hereby give the company MSFH 2010 s.r.o., with its registered address at Seifertova 571/5, 130 00 Praha, Česká republika, Company ID: 0395535 (as the controller of personal data), consent with the processing (including automated processing) of my personal data for the purposes of allowing my access to the festival and providing me with updates related to my participation. The personal data processed under this consent are the following: first name, second name, and e-mail address. It will be stored in the database for the period of five years.

This consent is given in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”), Act No. 101/2000 Coll. on the protection of personal data, and Act No. 480/2004 Coll. on certain information society services and on the amendment to certain other acts.

I am aware that the provision of personal data is voluntary and that I can withdraw this consent at any time. I can also withdraw at any time only my consent with the processing of personal data for the purposes of providing email updates, for instance according to the instructions included in every such email (“unsubscribe”). Withdrawal of consent does not affect the legitimacy of data processing prior to the withdrawal.