For English please scroll down

Zaznamenali jsme celou řadu opakujících se dotazů k novému cashless systému a tak jsme sestavili seznam nejčastějších dotazů a odpovědí na ně.

1) Na náramek si mohu nabít peníze pouze kartou dopředu?

Nikoliv, peníze si můžete nahrávat na nabíjecích místech kdykoliv během festivalu. Přijímáme karty i cash – CZK, EUR. Při přednabití dopředu však neplatíte 30 CZK aktivační poplatek a po skončení akce vám automaticky přijdou zpět na účet zbylé peníze na kartu, kterou jste do profilu zadali, nemusíte si tedy o ně žádat a o nic se starat.

2) Musím mít aplikaci NFCtron?

Ne, nemusíte ji bezpodmínečně mít. Kdykoliv naskenujete QR kód z účtenky, kterou jste dostali na top-upu, můžete vidět pohyby na vašemu účtě i zbývající peníze ve webovém rozhraní vašeho prohlížeče. Zbývající kredit se dozvíte navíc při jakékoliv platbě u obchodníka. Aplikace ale vše daleko více usnadňuje a zpřehledňuje.

3) Nemám chytrý telefon, jak to tedy budu dělat?

Zbývající částku na čipu se dozvíte při jakékoliv platbě u obchodníka.

4) Jak spáruji platbu předem s mým lístkem?

Váš NFC účet tento rok není přímo spojený s číslem vašeho lístku. Na Mighty proto přijeďte se svou vstupenkou a s QR kódem s nabitým kreditem. Za vstupenku dostanete u vstupu pásku s čipem, a ten si pak snadno spárujete se svým kreditem u dobíjecího stanoviště.

5) Lze v areálu platit ještě jiným způsobem?

Nikoliv, celý festival jede cashless. Jediné dvě výjimky jsou nákup vstupenek, campů a parkingu přímo na místě a možnost platit i kartou na festivalovém merchi.

6) Chci používat svůj čip z jiné akce

Čip je pevně připojen k pásce, kterou má každá akce jinou. Jsou vyráběny na zakázku s designem, který pro vás v případě Mighty Sounds připravil náš dvorní grafik Woody. Přenosnost tedy není možná. Dostat peníze bez poplatku zpět je však velice snadné.

7) Proč se nemůže platit třeba i platební kartou, hodinkami nebo mobilem?

U prodejců je zajištění infrastruktury sítě pro platbu kartou příliš nákladné a na mobilní signál se nemůžeme spoléhat. Platba kartou přes terminál zahrnuje komunikaci přes internet s bankou, zejména v exponovaných místech by tak docházelo k výraznému zpomalení prodeje. Díky placení čipem můžeme zaručit, že žádný výpadek nenastane a vše bude fungovat i bez přístupu k mobilní síti. Čipy totiž fungují i offline, což zásadně zrychlí odbavení a minimalizuje fronty. Kredit na čip je možné dobít platební kartou na dobíjecích místech.

8) Budou jen dva Top-upy stačit? Nebudou fronty na dobíjení jako bývaly?

Žádné strachy, NFC systém je velice rychlý a po zkušenostech ze stovek jiných festivalů se nastavila i kapacita dobíjecích míst. Fronty na nabíjení jsou dávnou minulostí počátků cashless.

9) Takový systém musí být nákladný, je mi jasné, že všichni obchodníci zdraží, aby to pokryli.

Systém NFC naopak urychlí celý způsob placení, ušetří řadu pracovních míst a pomůže zásadně zmenšovat fronty. Vše je naopak pro obchodníky nastaveno víc férově a tak i v případě ekonomického nezdaru neplatí fixní částku za nájem. Zdražování tedy může být důsledkem inflace, zdražení subdodavatelů či ekonomická recese po covidu – kvůli válce, ale nikoliv cashless.

10) Lidi za barem přijdou o dýška?

Obsluha je s nasazením systému ohodnocená jinak než bez něj. O finanční odměnu, kterou by jim spropitné přineslo, tak nepřijdou. Naší obsluhy si vážíme, na festivalu odvádí skvělou práci a jsou dle ní náležitě ohodnoceni.

ENGLISH

Many repetitive questions are connected with the new cashless system, so we’ve compiled a list of the most common Q&As.

 

1) Can I only charge my cashless strip by card in advance?

No, you can load money at the charging points anytime during the festival. We accept both cards and cash – CZK and EUR. However, when you charge in advance, you save a 30 CZK activation fee and will automatically receive all remaining money back to the card in your profile after the event. It is a worry-free solution.

2) Do I need to have the NFCtron app?

No, you don’t necessarily have to have it. You can see the movements in your account and the money remaining in your browser’s web interface whenever you scan the QR code from the receipt you got at the top-up. You’ll also know your remaining credit when you pay at the merchant. But the app makes everything much easier and more precise.

3) I don’t have a smartphone, so how will I do it?

You will know the remaining amount on your chip when you pay at the merchant.

4) How do I pair a prepayment with my ticket?

Your NFC account is not directly linked to your ticket number this year. Therefore, please come to the Mighty with your ticket and QR code with your credit load. Your ticket will get you a chip strip at the entrance, and you can easily pair that with your credit at the top-up point.

5) Is there another way to pay on the premises?

No, the whole festival is cashless. The only two exceptions are the purchase of tickets, campsites, parking on site, and the ability to pay by card at the festival merch.

6) Why can’t I pay by credit card, watch, or mobile phone?

It is too expensive for merchants to provide the network infrastructure for card payments, and we cannot rely on the mobile signal. Paying by card through a terminal involves an internet connection to the bank – sales significantly slow down in exposed locations. With chip payment, we can guarantee that there will be no downtime and that everything will work even without access to the mobile network. The chips also work offline, significantly speeding up check-in and minimizing queues. You can load your chip with a credit card at top-up points.

7) Will just two Top-up points be enough? Won’t there be recharge queues like there used to be?

No worries, the NFC system is high-speed, and the capacity of the top-up points has been set based on hundreds of previous festivals. Charging queues are a matter of the past from the early days of cashless.

8) Such a system must be expensive. Indeed, all merchants will increase their prices to cover this.

On the contrary – the NFC system will speed up payments, save many jobs, and help to reduce queues substantially. Everything is set up more fairly for the merchants, so even in an economic setback, they don’t pay a fixed amount for rent. Any price increases may be connected to inflation, subcontractor price increases, or economic recession after covid – due to war, but not to cashless.

9) Will the girls and guys behind the bar lose their tips?

Service is valued differently with the system in place than without it. They will retain the financial reward that tipping would bring. We respect our servers. They do a great job at the festival and are compensated accordingly.